This is an example of a HTML caption with a link.

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ศราธรกรุ๊ป โดย คุณอัครวัฒน์  ไกรยศธนานนท์ ประธานกรรมการ ได้สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ ห้อง อินทนิล  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ซึ่งจัดให้เป็นประจำทุกปี จำนวน 111,999 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทและข้อแนะนำแก่นักเรียนที่เข้ารับทุน  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

ภาพบรรยากาศ